Visitation og indslusning

Visitation og indslusning

Vi bestræber os på at skabe homogene grupper på Krobakken. Det betyder, at vi lægger vægt på, om eventuelle nye beboere vil passe ind i de eksisterende grupper hos os og omvendt. Efter en henvisning til vores specialpædagogiske botilbud, afklares der ved et besøg, om vi er det rette botilbud for den potentielle nye beboer. Når en kommende beboer visiteres til Krobakken, er det vigtig for os, at beboeren oplever en god indslusning. Dette gælder også hvis der er tale om udslusning fra bofællesskabet.

Vore værdier i forhold til dette er fx:

  • Den nye beboer skal hurtigst muligt have kendskab til Krobakkens værdier.
  • Føle sig anerkendt og værdsat.
  • Føle engagement i forhold til tilrettelæggelse af flytning og indretning af sin nye bolig .
  • Få ejerskab og ansvar i forhold til vedligeholdelse af fælles faciliteter.
  • Føle ligeværdighed i forhold til andre beboere.
  • Føle sig hjemme og handlekraftig i forhold til lokalmiljøet.

Visitation i praksis

Efter en henvendelse fra en ny potentiel beboer, fremskaffer lederen de nødvendige oplysninger, jf. målgruppebeskrivelser, såvel mundtlige som skriftlige (VUM). Dette kræver beboerens skriftlige samtykkeerklæring. Såfremt lederen skønner, at personen passer ind i vores målgruppe videregives de nødvendige oplysninger til personalegruppen, hvorefter der i fællesskab tages der stilling.

Hvis vurderingen er positiv, igangsættes visitationsprocessen:

Materiale i form af web-adr., og de to sidste nyhedsmails sendes til den interesserede. Invitation til møde og rundvisning medfølger mundtligt eller skriftligt. Ved besøg i husene sker der en fremvisning, så beboeren får et lille indblik i inde - og udendørsfaciliteterne Så vidt det er muligt, skal der være en af husets beboere tilstede, som kan deltage aktivt i fremvisning og orientering om det at bo på Krobakken.

Under besøget orienteres borgeren om, hvordan hverdagen former sig i botilbuddet. Det er vigtigt, at den kommende beboer får indsigt i ”huset”, så vedkommende har et grundlag for at afgøre, om han eller hun ønsker at fortsætte visitationsprocessen. Der må ikke være mere end tre måneder mellem den kommende beboers besøg i huset til, der afholdes egentlig visitation. Såfremt denne tidsfrist overskrides, skal der afholdes nyt besøg i huset.

Beslutning om 14 dages praktikophold foretages indenfor en uge. Dette indebærer at den kommende beboer får et tilbud om at bo i bofællesskabet og deltage i dagbeskæftigelsens forskellige arbejdshold. Endelig beslutning om indflytning tages af personalet ud fra en samlet vurdering.

Indslusning i praksis

Ved indflytning er kontaktpersonen fundet. Vi hjælper med indflytningen. De andre beboere informeres om den nyankomnes indflytning.

Informationen er af overordnet karakter, og indeholder ikke personfølsomme oplysninger (jf. lov om tavshedspligt). Den har til formål, at ”klæde” beboerne på til at tage godt imod deres nye medbeboerer. Det betyder, at vi vil fortælle om køn, alder, interesser, musiksmag, livretter etc. Det kan eksempelvis være at personen er bange for høje stemmer og folk der skændes, hvilket vil være relevant for de andre beboere at vide, således at de kan tage det nødvendige hensyn. Vi vil være opmærksomme på at alle informationer, givet om den nye beboer, skal have relevans for de andre beboere.

Når den nye beboer er flyttet ind, laver vi mundtlige aftaler omkring hverdagen. Typisk vil vi tilbyde, at de første 1-2 uger er personen fritaget for daglige pligter og kan deltage frit i det han eller hun har lyst til. I nogle tilfælde, kan det dog være mere hensigtsmæssigt for personen, at have noget at gå i gang med allerede fra indflytningen, og så vil vi støtte op omkring det. Det vil således altid være en individuel aftale, alt efter hvilken person vi har med at gøre.

En dagligdag kan have flg. indhold: Almindelig rengøring, indkøb og madlavning. Beboeren, sørger med fornøden støtte, for rengøring af egen lejlighed, tøjvask mm. På skift er man derudover med til rengøring af fællesrum, indkøb og madlavning.

I dagbeskæftigelsen deltager man, med dertilhørende ansvarsområder, på de enkelte arbejdshold som for tiden er: Butik og kreativt hold og et servicehold. I fritiden kan man deltage i aktiviteter i lokalområdet. Det kan være bl.a. være aftensskole sammen med andre ligesindede, svømning, bowling og rejser etc. Vi har egne busser, og benytter os af mulighederne for at rejse i ind – og udland. Udgangspunktet er den enkeltes forudsætninger og behov, interesser og ønsker.


Kontaktpersonen sørger for alt praktisk omkring flytning samt kontakt med tidligere bosted og pårørende. Senest en uge efter indflytning afholdes overleveringsmøde med evt. tidligere bosted. Inden for tre mdr. afholdes der handleplans møde, hvor den nye beboer, kontaktpersonen og lederen deltager. Den pågældendes sagsbehandler inviteres skriftligt til deltagelse. Beboeren bestemmer, om hvorvidt han eller hun ønsker deltagelse af pårørende. Handleplans mødet danner grundlag for udarbejdelse af beboerens handleplan og der evalueres på indslusningsforløbet.

Udslusning i praksis

Hvis en beboer udtrykker ønske om, at flytte fra botilbuddet, tages der fat om dette på et handleplansmøde. Om muligt aftales et tidsperspektiv, for hvordan der arbejdes hen mod en udflytning. Ligeledes udarbejdes et notat om Krobakkens vurdering af beboerens kvalifikationer i forhold til ønsker, og herunder hvordan disse kvalifikationer enten kan erhverves eller tilføres i form af fremtidig bostøtte fra Krobakkens side.

Der kan opstilles delmål, som der vil være fokus på, dvs. at der arbejdes målrettet og i naturlige sammenhænge med beboeren om botræning (personlig hygiejne, økonomi, kost m.m.) Vi forsøger at klæde den enkelte på, ud fra egne forudsætninger, til at leve så selvstændigt og værdigt som muligt i egen bolig. Udslusning til egen bolig med fortsat tilknytning til Krobakken vil være en mulighed, såfremt boligen ligger indenfor nærmiljøet.

I bostøtte regi § 85 vil der være tilbud om forskellige støtteområder fx fællesspisning, udflugter, sammenkomster, ferier. Ligeledes kan man stadig være en del af Krobakkens Dagbeskæftigelse. Inden udflytning vil der blive holdt møde med alle involverede parter, hvor omdrejningspunktet er en opdateret status, samt en udredning af, hvordan det fremtidige støttebehov skal dækkes.

Evaluering for beboere som er udsluset til egen bolig § 85 med fortsat støtte fra Krobakken: Efter ca. en mdr. afholdes samtale med fraflytter, kontaktpersonen og lederen om udslusningsforløbet, og evt. ændring i støttebehov.

Fraflytning i praksis

For at sikre en god fraflytning, tilbyder Krobakken at yde støtte indtil fraflytningen er fysisk gennemført. Desuden tilbyder Krobakken at deltage i overleveringsmøder. Aftale om efterværn indgås mellem fraflytteren, handlekommune, lederen og den tidligere kontaktperson, og skal være fastlagt inden støtten gives.

ønsker du mere information?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere?

Vi arbejder målrettet ud fra en struktureret pædagogisk tilgang, hvor overskuelighed, mening, forudsigelighed, tydelighed og grænsesætning vægtes højt. Vi ser frem til at høre fra dig.