Målgruppe

Krobakkens målgruppe er personer med psykisk funktionsnedsættelse. Vi henvender os til personer, der i større udstrækning har brug for hjælp og støtte, til at leve et så selvstændigt liv så muligt.​ 

Bostøtte § 85 samt botilbud §§ 107 og 108 er til borgere, der har behov for hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til udvikling af praktiske færdigheder på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer.

​Formålet

Der ydes støtte og vejledning omkring hverdagens mange udfordringer på såvel det praktiske som det følelsesmæssige og sociale plan. Formålet er at tilgodese de behov, der følger af en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer. Personalet har fokus på at fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for det enkelte individ.

Hvad indgår i bostøttetilbuddet

Støtten omfatter som oftest personlig vejledning og ledsagelse, herunder handicaperkendelse og forståelse samt udvikling af mestringsstrategier således de daglige gøremål kan håndteres hensigtsmæssigt. Den pædagogiske vejledning og støtte afhænger af borgerens behov, men omfatter som oftest:

Støtten kan fx være:

 • Praktisk bistand:
  indkøb, madlavning, rengøring, personlig hygiejne, tøjvask mv.
 • Støttende samtaler:
  håndtering af hverdagen, undervisning og vejledning eller tackling af stress.
 • Planlægning og strukturering af hverdagen:
  fx hjælp til døgn og ugeskema, koordinering af indsats fra øvrige instanser, gennemgang af offentlige skrivelser mv.
 • Træning i sociale og praktiske færdigheder:
  fx støtte i forbindelse med henvendelse til offentlige myndigheder såsom læge og tandlæge mv. indgå og fastholde aftaler, lære almene leveregler og normer ol.
 • Støtte til deltagelse i aktiviteter:
  fx gennem uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv mv.
 • Støtte til at opretholde kontakt til familie og andre i det sociale netværk:
  fx støtte til at indgå aftaler, planlægge og strukturere besøg, støtte til etablering af kontakt til andre i nye sammenhænge.

​​

Målgruppen ikke personer med så omfattende høre- og eller synsnedsættesler, at disse kræver specielle tiltag eller fordrer, at personalet har kompetencer indenfor tegnsprog. Ej heller omfatter målgruppen personer med fysisk udadreagerende adfærd samt personer med omfattende psykiatriske lidelser.

Målgruppen er voksne med en tilstræbt ligelig kønsfordeling. Desuden tilstræbes det, at beboerne benytter den tilhørende dagbeskæftigelse. Rent juridisk er målgruppen personer, der er omfattet af Lov om Social Service §85 (støtte i egen bolig) § 107 (midlertidigt botilbud) § 108 (varigt botilbud) og § 103 (beskyttet beskæftigelse) og § 104 (samvær og aktivitet). Krobakken henvender sig til alle uden skelen til etnisk tilhørsforhold, men er dog forankret i et traditionsrigt dansk kulturmønster.

ønsker du mere information?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere?

Vi arbejder målrettet ud fra en struktureret pædagogisk tilgang, hvor overskuelighed, mening, forudsigelighed, tydelighed og grænsesætning vægtes højt. Vi ser frem til at høre fra dig.